Vaša privatnost nam je važna.

U nastavku donosimo informacije o tome kako prikupljamo i obrađujemo osobne podatke. Zaštita pojedinaca obzirom na obradu osobnih podataka Stay in Dubrovnik d.o.o. provodi se zaštitom osobnih podataka do kojih dođe. Zaštitu osobnih podataka Stay in Dubrovnik d.o.o. provodi nad cjelokupnim opsegom poslovanja.

Pravne informacije

Stay in Dubrovnik d.o.o.
Mata Vodopića 9
20 000 Dubrovnik
Trgovački registar:
Trgovački sud u Dubrovniku
MBS: 090044161
OIB: 88084563792
Uprava: Paula Grković Hasanspahić
Temeljni kapital: 2.500,00 EUR
ZAGREBAČKA BANKA IBAN: HR6223600001103053766
SWIFT: ZABAHR2X

Politika privatnosti

1. Obrada osobnih podataka
Stay in Dubrovnik d.o.o. će osobne podatke obrađivati pošteno i u skladu sa zakonom.
Stay in Dubrovnik d.o.o. osigurava točnost, potpunost i ažurnost prikupljenih osobnih podataka.

2. Svrha prikupljanja osobnih podataka

Stay in Dubrovnik d.o.o. čuva osobne podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju nositelja podataka ne dulje nego što to zahtijeva svrha za koju su podaci prikupljeni ili dalje obrađivani.

Osobne podatke primarno prikupljamo u svrhu:

 • učinkovitijeg odgovora na Vaš upit
 • pružanje traženih usluga
 • promicanje naših usluga
 • našu internu statističku obradu podataka
 • mogućnost slanja publikacija, brošura i drugog promidžbenog materijala

Podaci obuhvaćeni sustavom Politike zaštite osobnih podataka (Politika privatnosti):

 • ime i prezime
 • Datum rođenja
 • adresa
 • email adresa
 • broj telefona i/ili faksa
 • druge podatke koje ste spomenuli, ali ih želite zadržati u tajnosti

Stay in Dubrovnik d.o.o. prikuplja podatke u svrhu koja je poznata nositelju podataka (fizičkoj osobi), koja je izričito navedena i u skladu sa Zakonom. Osobni podaci će se dalje obrađivati samo u svrhu za koju su prvobitno prikupljeni, odnosno koja odgovara svrsi prikupljanja.

Stay in Dubrovnik d.o.o. neće prikupljati osobne podatke u opsegu većem od zahtjeva postavljene svrhe.

Osobne podatke Stay in Dubrovnik d.o.o. koristi samo za vrijeme potrebno za ispunjenje određene svrhe, osim ako posebnim zakonom nije određeno dulje razdoblje, a istekom tog roka osobni podaci se brišu, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

3. Vrijeme trajanja Politike privatnosti

Trenutkom slanja podataka pristajete da vas kontaktiramo i ulazite na našu mailing listu – trenutak unosa predstavlja vaš izričiti pristanak da vas kontaktiramo. Zaštita privatnosti Vaših podataka je trajna i u svakom trenutku možete zatražiti brisanje s naše mailing liste. Nakon toga, Stay in Dubrovnik d.o.o. neće koristiti podatke, osim u neke interne svrhe, npr. računalna obrada podataka ili statistička obrada podataka.

4. Osnove za prikupljanje i daljnje obrađivanje osobnih podataka

Stay in Dubrovnik d.o.o. prikuplja i obrađuje podatke:

 • uz privolu nositelja podataka i samo u svrhu na koju je nositelj podataka pristao ili
 • u slučajevima određenim posebnim zakonom, odnosno
 • u svrhu poštivanja zakonskih obveza Stay in Dubrovnik d.o.o., odnosno
 • u svrhu sklapanja ili izvršenja ugovora u kojem je nositelj podataka strana ili
 • u svrhu zaštite života ili fizičkog integriteta nositelja podataka ili druge osobe u slučaju kada ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati svoju privolu, ili
 • ako je obrada podataka potrebna za obavljanje poslova od javnog interesa ili u svrhu obavljanja javnih ovlasti Stay in Dubrovnik d.o.o. ili trećoj strani kojoj će se podaci dostaviti, ili
 • ako je obrada podataka potrebna u svrhu legitimnih interesa Stay in Dubrovnik d.o.o. ili treća strana kojoj će se podaci otkriti, osim u slučajevima kada prevladavaju interesi zaštite temeljnih prava i sloboda ispitanika, ili
 • ako je podatke otkrio nositelj podataka.

U slučajevima gore navedenih točaka 1. i 8., Stay in Dubrovnik d.o.o. daje pravo nositeljima podataka da u bilo kojem trenutku povuku svoju privolu i zatraže obustavu svake daljnje obrade svojih osobnih podataka, osim ako se podaci obrađuju u svrhu statistike, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju dotičnih osoba.

5. Informacije koje ćemo priopćiti ispitaniku

Prije bilo kakvog slučaja prikupljanja osobnih podataka, Stay in Dubrovnik d.o.o. dužan je svim sredstvima ispitanicima pružiti minimalne informacije o sljedećem:

 • identitet voditelja zbirke osobnih podataka,
 • svrhu obrade koja će se provoditi korištenjem podataka,
 • pravo na pristup informacijama i pravo na ispravak podataka koji se na njega odnose,
 • primatelje osobnih podataka ili kategorije primatelja osobnih podataka, te
 • klasifikacija dostave podataka kao dobrovoljne ili obvezne, uključujući moguće posljedice uskraćivanja informacija.

U slučaju obvezne dostave podataka, zahtjev za dostavu podataka mora sadržavati i pravnu osnovu za obradu osobnih podataka.

Informacije moraju biti dostupne putem svih kanala prikupljanja podataka.

Prije dostave osobnih podataka drugim korisnicima i primateljima, Stay in Dubrovnik d.o.o. obavještava subjekte podataka o takvim namjerama koristeći postojeće podatke za kontakt ispitanika.

6. Odgovornost zaposlenih

Sve osobe zaposlene u Stay in Dubrovnik d.o.o. će sukladno važećim propisima i internim aktima obrađivati osobne podatke. Ujedno, zaposlenici će sve nepravilnosti vezane uz obradu osobnih podataka prijaviti na sljedeću e-mail adresu info@the-agency.hr

Svi zaposlenici će sudjelovati u edukacijama i treninzima.

7. Odgovornosti drugih osoba

Sve osobe koje nisu neposredno zaposleni u Stay in Dubrovnik d.o.o., a koje su imenovane za obavljanje poslova u njegovo ime, obvezuju se pridržavati se ove Uredbe te će o tome biti obaviještene prilikom sklapanja poslovnog odnosa. Ujedno, Stay in Dubrovnik d.o.o. će pri ugovaranju svakog poslovnog odnosa s pružateljem obrade podataka osigurati dokaz o primjerenosti i sposobnosti obrade osobnih podataka u skladu sa zakonskim okvirom.

8. Povjeravanje poslova obrade osobnih podataka izvršiocu obrade i davanje podataka primateljima

Na temelju poslovnog opravdanja, Stay in Dubrovnik d.o.o. može prikupljene osobne podatke povjeriti pružatelju obrade i/ili podatke proslijediti daljnjim primateljima prema proceduri, au skladu sa zakonskim okvirom.

9. Iznošenje osobnih podataka iz Hrvatske

Stay in Dubrovnik d.o.o. iznijet će zbirke osobnih podataka, odnosno osobne podatke sadržane u zbirkama osobnih podataka, izvan Hrvatske u svrhu daljnje obrade samo ako država ili međunarodna organizacija kojoj se osobni podaci iznose, ima odgovarajuće uređenu zaštitu osobnih podataka, tj. uspostavljena je odgovarajuća razina sigurnosti.

Prije iznošenja osobnih podataka iz Hrvatske, Stay in Dubrovnik d.o.o. će, u slučaju da postoji razlog za sumnju u postojanje adekvatno uređene zaštite osobnih podataka, odnosno u slučaju da se radi o zemljama koje nisu navedene na popisu Europske komisije ili ne postoji drugi službeni sporazum, pribaviti mišljenje nadležnog tijela na temelju predloška ugovorenog posla.

Popis zemalja s odgovarajućom zaštitom dostupan je na stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Neovisno o gore navedenom, osobni podaci uključeni u zbirke osobnih podataka Stay in Dubrovnik d.o.o. iznijet će se iz Hrvatske u države ili međunarodne organizacije koje ne pružaju odgovarajuću razinu zaštite samo u slučajevima propisanim zakonom.

U slučajevima nastana u nekoliko zemalja, od kojih neke ne pružaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka, Stay in Dubrovnik d.o.o. mora dobiti odobrenje nadležnog tijela.

10. Prava i zaštita prava ispitanika

Najkasnije u roku od [15 dana] od primitka osobnog zahtjeva nositelja podataka, odnosno zahtjeva njegovih zakonskih zastupnika ili ovlaštenika, Stay in Dubrovnik d.o.o. će:

 • dostaviti potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega ili ne,
 • dati obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se odnose na njega, a koji se obrađuju, kao io izvoru tih podataka,
 • omogućiti ispitaniku uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te uvid i prepis osobnih podataka sadržanih u ovoj zbirci koji se na njega odnose,
 • dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se odnose na njega, iz kojih mora biti naznačena svrha i pravna osnova prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka,
 • dostaviti ispis podataka o osobama koje su koristile te podatke, o svrsi u koju su podaci korišteni te o pravnoj osnovi korištenja osobnih podataka koji se na njega odnose, te
 • pružiti informacije o logici svake automatske obrade podataka koja se odnosi na njega/nju.

Na zahtjev nositelja podataka, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili ovlaštenih osoba, Stay in Dubrovnik d.o.o. će dopuniti, promijeniti ili izbrisati osobne podatke, ako su podaci bili nepotpuni, netočni ili zastarjeli te ako obrada tih podataka nije u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Neovisno o zahtjevu nositelja podataka, u slučaju da se utvrdi da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili zastarjeli, Stay in Dubrovnik d.o.o. samostalno će dopuniti ili promijeniti podatke. U roku najkasnije od [30 dana], Stay in Dubrovnik d.o.o. će obavijestiti nositelja podataka, zajedno s primateljima osobnih podataka, o svim dopunama, izmjenama ili uklanjanju osobnih podataka.

11. Obrada osobnih podataka u marketinške svrhe

Prije prikupljanja osobnih podataka, Stay in Dubrovnik d.o.o. će obavijestiti ispitanika o namjeravanoj obradi osobnih podataka u marketinške svrhe, te osigurati njegovu privolu, a pritom mu omogućiti da ne odobri takvu obradu.

12. Neovlašten odljev osobnih podataka

U slučaju bilo kakvog neovlaštenog odljeva osobnih podataka, odnosno povrede osobnih podataka slučajnim ili namjernim operativnim aktivnostima, ili od strane fizičkih ili pravnih osoba koje djeluju u ime Stay in Dubrovnik d.o.o., a koje ima značajan utjecaj na osobne podatke nositelja podataka, kako je procijenjeno u okviru procjene obrade osobnih podataka, Stay in Dubrovnik d.o.o. će u zakonom propisanom roku obavijestiti nositelje podataka i nadležno tijelo.

13. Sigurnost obrade osobnih podataka

U skladu s mogućnostima i procjenom utjecaja na zaštitu osobnih podataka, Stay in Dubrovnik d.o.o. provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti i uključuje, prema potrebi:

 • pseudonimizacija i enkripcija osobnih podataka;
 • sposobnost osiguranja trajne povjerljivosti, potpunosti, dostupnosti i otpornosti sustava i usluga obrade;
 • sposobnost osiguranja pravovremene ponovne dostupnosti i pristupa osobnim podacima u slučaju fizičkog ili tehnički incident;
 • redovito testiranje, evaluacija i procjena učinkovitosti tehničkih i organizacijskih mjera za osiguranje sigurnosti obrade podataka

14. Zaštita osobnih podataka djece

Stay in Dubrovnik d.o.o. savjetuje roditelje i skrbnike da pouče djecu o sigurnom i odgovornom postupanju s osobnim podacima na internetu. Stay in Dubrovnik d.o.o. nema želju niti namjeru prikupljati osobne podatke osoba mlađih od 14 godina te ih ni na koji način neće koristiti niti ustupiti trećim osobama.

Ne dopuštamo da djeca javno iznose ili na bilo koji drugi način distribuiraju, bez suglasnosti roditelja, bilo koje osobne podatke ili druge materijale koje nam pošalju, a koji bi mogli poslužiti za uspostavljanje kontakta s njima.

Na zahtjev roditelja, osobni podaci djeteta bit će izbrisani iz naše baze podataka. Kao roditelji ili skrbnici uvijek ćete imati pravo zatražiti uvid u sve osobne podatke Vašeg djeteta koje ste dobili putem naših web stranica, zatražiti brisanje podataka (ako se podaci još nalaze u našoj bazi) i/ili zabraniti svako buduće prikupljanje i korištenje podataka vašeg djeteta.

Ukoliko ste roditelj i želite ostvariti ovo pravo, obratite nam se. Osim navedenog, Stay in Dubrovnik d.o.o. jamči zaštitu osobnih podataka djece, kako je propisano posebnim zakonima koji uređuju ovo pitanje.

15. Vaša suglasnost

Popunjavanjem obrazaca na ovoj stranici jamčite da su podaci koje ste unijeli točni, da imate poslovnu sposobnost i ovlaštenje za korištenje dostavljenih podataka te dajete punu suglasnost Stay in Dubrovnik d.o.o. koristiti i prikupljati vaše podatke u skladu sa zakonom i zahtjevima naše politike privatnosti.

16. Transparentnost

U slučaju da odlučimo promijeniti našu politiku privatnosti, sve promjene će biti objavljene na ovoj stranici kako biste im mogli pristupiti u bilo kojem trenutku. Ove promjene će se primjenjivati i na naš odnos, kao da su postojale prije nego što ste postali članom naše mailing liste, pod uvjetom da su u skladu s pozitivnim hrvatskim propisima i da ne uzrokuju uskraćivanje nekog od vaših stečenih prava.

Politika kolačića

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje korisničkih usluga te za olakšavanje navigacije našim stranicama. Postavke kolačića na stranici možete konfigurirati i mijenjati. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti funkcionalne.

Prilikom pregledavanja stranice, ne prikupljaju se osobni podaci koji bi omogućili Vašu osobnu identifikaciju. Ako nam je za pružanje određene usluge potreban Vaš osobni podatak, posebno ćemo Vas upozoriti. Sve informacije koje kolačići prikupljaju su agregirane i stoga anonimne.

Kolačići su male tekstualne datoteke koju naš web poslužitelj smješta na web preglednik Vašeg računala. Ponovnim dolaskom na našu web stranicu Vaš web preglednik šalje nam kolačiće natrag, tako da ih naš web server može prepoznati i podesiti postavke web stranice za Vaše bolje korištenje. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja. Detaljnije informacije o korištenju kolačića možete saznati na http://www.aboutcookies.org/. Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu.

Stranica www.villaorabelle.hr koristi privremene kolačiće (session cookies), koji ostaju na Vašem osobnom računalu samo tijekom pregledavanja stranice i uklanjaju se s Vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke.

Stranica www.villaorabelle.hr koristi stalne kolačiće (persistent cookies) koji ostaju na Vašem računalu i nakon zatvaranja preglednika dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju su agregirane i stoga anonimne. Riječ je o Google Analytics kolačićima, koji traju između 30 sekundi i 2 godine, ovisno o vrsti informacije koju zaprimaju. Gooogle Analytics kolačići služe za mjerenje posjećenosti stranice i prate kako se koriste naše web stranice, koji sadržaji zanimaju naše korisnike u svrhu poboljšanja i unaprijeđenija rada i funkcionalnosti naših web stranica. Statistički kolačići _ga , _gat i gid Google Analytics omogućuju pregled statistike posjećenih web stranica zadnja posjeta web stranici.

Na našoj web stranici koristimo poveznice za dijeljenje sadržaja putem različitih društvenih servisa i mreža. Kao treća strana, ti servisi mogu doći do nekih Vaših podataka te pratiti Vašu aktivnost na Internetu. Molimo Vas da pogledate na tim stranicama uvjete korištenja te pravila privatnosti.

Imate li pitanja ili posebnih želja?

Rezervacije, prodaja i concierge

PON – NED
10:00 – 24:00

CHECK IN
od 13:00 

CHECK OUT
do  10:00

Pravne informacije i zaštita privatnosti | Opći uvjeti poslovanja agencije | Sva prava pridržana © Villa 5db,  2023 | Web dizajn Apropo